Linh, TUTOROO Vietnamese Tutor in Daejeon
Contact Linh
Lives in Yuseong District, Daejeon, South Korea
 Since  April 2024
Tutor from Vietnam

Teaches

Vietnamese

Availability

Morning
Afternoons
Evenings
Weekends

A Vietnamese tutor for you

Private Vietnamese Tutor in Daejeon and Online

Hello! My name is Linh. I was born and raised in Hanoi, Vietnam, and reside in South Korea.
I am very excited and look forward to accompanying you on your journey to "conquer" Vietnamese soon ^^ As a language learner myself, which is just like you guys, I am aware of and understand the needs, desires, and difficulties you may encounter when learning a new language. At the same time, I am also trained rigorously as a Vietnamese language teacher by experienced professors in teaching Vietnamese to foreigners from the Department of Vietnamese Studies, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh National University. When studying Vietnamese with me, I will prioritize using Vietnamese to guide and communicate with you, helping you immerse yourself in Vietnamese, so that you can naturally become familiar and comfortable with Vietnamese. However, depending on the needs of the lesson and the students, I can still use English and Korean to support you in understanding the lessons better and more effectively during the learning process.
Let's embark on this learning journey together, "feel" and "fall in love with" the beauty of the Vietnamese language and culture with me! ^^

안녕하세요! 저는 린이라고 합니다. 저는 베트남 하노이에서 태어나 자랐으며 현재 한국에 살고 있습니다.
저는 베트남어를 정복하는 여정에 여러분과 함께할 것을 매우 기대하고 있습니다. 저도 여러분과 마찬가지로 언어 학습자이기 때문에 새로운 언어를 배울 때 여러분의 필요, 소망, 어려움을 알고 매우 잘 이해합니다. 한편, 저는 베트남어학과, 사회과학대학, 호치민 국립대학교에 계시는 외국인들에게 베트남어를 가르치는 경험 많은 교수님들로부터 철저히 교육을 받은 베트남어 쌤입니다. 저와 함께 베트남어를 공부할 때 저는 여러분과 소통하고 지도하는 데 베트남어를 우선적으로 사용할 것입니다. 이를 통해 여러분이 베트남어에 자연스럽게 '몰입'되어 베트남어와익숙해지고 편안해질 수 있도록 도와드릴 것입니다. 그러나 수업의 필요에 따라 영어와 한국어를 사용하여 수업을 더 잘 이해하고 효과적으로 진행할 수 있도록 지원할 것입니다.
저와 함께 이 학습 여정을 시작하여 베트남어의 아름다움을 '느끼'고 '사랑'해 보세요! ^^

Xin chào! Mình là Linh. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam và hiện tại đang sinh sống tại Hàn Quốc.
Mình rất vui và mong chờ cũng như hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục Tiếng Việt sắp tới ^^ Mình cũng giống các bạn, cũng là những người học ngôn ngữ nên mình biết và rất hiểu những nhu cầu, mong muốn và cả những khó khăn của các bạn khi học một thứ tiếng mới. Đồng thời, mình cũng là một giáo viên tiếng Việt được đào tạo bài bản từ chính các thầy cô dày dặn kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đến từ khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Học tiếng Việt cùng mình, mình sẽ ưu tiên dùng tiếng Việt để hướng dẫn và giao tiếp với các bạn, giúp các bạn được "tắm" trong tiếng Việt, để các bạn trở nên "quen" và "thân" với tiếng Việt thật tự nhiên. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của bài giảng và học viên, mình vẫn có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Hàn để hỗ trợ các bạn hiểu bài tốt hơn, hiệu quả hơn nữa trong quá trình học.
Nào! Hãy bắt đầu chặng đường học, "cảm nhận" và "yêu" tiếng Việt của các bạn cùng mình nhé! ^^

Watch Tutor presentation

Frequently Asked Questions

What is the easiest way to learn Vietnamese in Daejeon?

The best way to learn Vietnamese, as well as many other languages is by finding an enthusiastic tutor who can guide you and be with you through the journey and light the flame of love for the language in you. Moreover, do not forget the most important thing is practicing and engaging the language in your daily life so you will be able to actually "feel" the things you have learned better and remember them better.

Is Vietnamese easy to learn?

Similar to learning other languages, learning Vietnamese can be difficult, but on the contrary, it can also be easy and enjoyable if you are really into it. Try investing your time and your efforts then you will see great results.

INQUIRE NOW
From
22000 KRW
per hour
INQUIRE NOW

Tutor available
  for 5 more
students only!


Tutor available for online lessons or in-person private lessons in the following areas:

Daejeon